Skip links

אישור מקדמי עבור תקן ישראל 5281(2016) – בניה ירוקה

אישור הניתן לבניין או פרויקט אשר נמצא בהליך התעדה לבניה ירוקה המעיד על כך שהפרוייקט עומד בדרישות התקן להנפקת אישור מקדמי.

אישור זה מבוסס בעקר על התרשמות המכון על בסיס הצהרות מובילי הפרויקט והינו מעיד על עמידה חלקית של הפרויקט ברמת התכנון וכן על התהרות לעמידה עתידית של הפרויקט בדרישות תקן 5281.

יש לציין כי אישור מקדמי אינו מהווה אישור לשלב א'.