Skip links

אישור התקשרות עם מכון התעדה

אישור מקדמי להתעדה לבניה ירוקה מונפק עם ההתקשרות עם המכון, אישור זה מהווה בעצם את השלב הראשון בהליך ההתעדה והינו אסמכתא עבור וועדות התכנון לכך שההליך החל מול מכון התעדה המורשה לכך.
אישור מקדמים לתקן 5281 מכיל בתוכו את פרטי הבקשה להיתר ואת הנתונים הרלוונטים לצורך העברת המידע לוועדת התכנון בכדי שיאשרו את ההתקשרות ויקדמו את הלקוח לצורך קבלת היתר בניה.