Skip links

בדיקות מוצרים

בדיקת חומרי איטום

במסגרת תהליך העמידה בתקן 5281 נדרשת בדיקת חומרי הבניה בהתאם לתקן ת"י 5098- 'תכולת חומרים רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בניה'.

לקבלנים, יצרנים ויבואנים של חומרי אטימה לשימוש פנימי, כגון-  מוצרים לאיטום חיבורים, שטחים, סדקים וכד'. חומרי טיח, צבעים, יריעות אטימה וכד' אנו מציעים בדיקות אטימות חומרים מגז הראדון.

בדיקת האטימות מגז הראדון כוללת מס' שלבים:

– קבלת החומר הנדרש בבדיקה.

– בדיקה, במשך כחודש, ע"י חשיפה הדגם (חומר) לריכוז מבוקר של ראדון.

– ניתוח התוצאות וקביעת עמידות בפני גז הראדון- Radon tight

– קבלת דו"ח המפרט את פרטי הניסוי והתוצאה.

באם החומר הינו עמיד בפני ראדון אזי תוכלו להוכיח ולוודא עמידה בחוקים והתקנות הנדרשות , כולל בקבלת ניקוד מלא במסגרת תקן 5281 לבניה ירוקה. או, בנוסף,  כתכונה ייחודית של מוצרך בתכנית השיווק שלך.


בדיקת קרינה – ראדון

במסגרת תהליך העמידה בתקן 5281 נדרשת בדיקת חומרי הבניה בהתאם לתקן ת"י 5098- 'תכולת חומרים רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בניה'.

אנו מציעים בדיקת תכולה רדיואקטיבית ורמת פליטת הראדון. הבדיקות מיועדות לקבלנים, יצרנים ויבואנים של חומרי בניה לשימוש פנימי, כגון- משטחים קשיחים: אריחים מסוגים שונים, אבן, גרניט, שיש וכד' ובנוסף בלוקים לבניה, צמנט ותערובות צמנט.


בדיקות איכות אוויר

חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008

פרק א': מטרות ופרשנות מטרות החוק

1 .חוק זה מטרתו להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוויר, בין השאר על ידי קביעת איסורים וחובות בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, והכל לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם של בני אדם ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים ובהתחשב בצורכיהם.

 


בדיקת אסבסט

חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2

מטרתו של חוק זה למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים על ידי אסבסט ואבק מזיק ולטפל במפגעים כאמור, בין השאר באמצעות:

1 – קביעת הוראות בדבר איסור שימוש חדש באסבסט, הפסקת השימוש הקיים באסבסט פריך וצמצום החשיפה של הציבור לאסבסט;

2 – מתן הוראות וסמכויות להסרה של מפגעי אסבסט;

3 – הסדרת העיסוק באסבסט וקביעת הוראות לעניין אופן ביצוען של עבודות אסבסט;

4 – החלת הוראות לפי חוק זה על חומרים נוספים הגורמים לאבק מזיק; והכל לשם הבטחת קיומה של סביבה נאותה, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, למניעה ולצמצום של מפגעים סביבתיים ובריאותיים, לשיפור איכות החיים והסביבה, למען הציבור ולמען הדורות הבאים.

המשרד להגנת הסביבה פועל מתוקף חוק זה וחוקים נוספים בכדי למנוע מפגעי אסבסט בישראל למעט בריאות הציבור.

לצורך כך מוגדר בחוק ובתקנות אופן הטיפול ודרישות המשרד לבדיקות תקופתיות וביצוע פעולות מתקנות.

צור עמנו קשר לפרטים נוספים ולביצוע בדיקות נדרשות לפי הרגולציה.


בדיקת רעש

ליצרנים ו/או יבואנים של חומרי אטימה כגון- צבעים, טיח, ריצוף, יריעות אטימה וכד' אנו מציעים בדיקות אטימות חומרים מגז הראדון:

בדיקת האטימות מגז הראדון כוללת מס' שלבים:

– קבלת החומר הנדרש בבדיקה.

– בדיקה, במשך כחודש, ע"י חשיפה הדגם (חומר) לריכוז מבוקר של ראדון.

– ניתוח התוצאות וקביעת עמידות בפני גז הראדון- Radon tight

– קבלת דו"ח המפרט את פרטי הניסוי והתוצאה.

באם החומר הינו עמיד בפני ראדון אזי תוכל להוכיח ולוודא עמידה בחוקים והתקנות הנדרשות (לדוגמא בחומרים הנדרשים לביצוע פרט ראדון) או כתכונה ייחודית של מוצרך בתכנית השיווק שלך.


השאר פרטים לקבלת ייעוץ והצעת מחיר

 

צור קשר
Sending