Skip links

בדיקת אסבסט

חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2

מטרתו של חוק זה למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים על ידי אסבסט ואבק מזיק ולטפל במפגעים כאמור, בין השאר באמצעות:

1 – קביעת הוראות בדבר איסור שימוש חדש באסבסט, הפסקת השימוש הקיים באסבסט פריך וצמצום החשיפה של הציבור לאסבסט;

2 – מתן הוראות וסמכויות להסרה של מפגעי אסבסט;

3 – הסדרת העיסוק באסבסט וקביעת הוראות לעניין אופן ביצוען של עבודות אסבסט;

4 – החלת הוראות לפי חוק זה על חומרים נוספים הגורמים לאבק מזיק; והכל לשם הבטחת קיומה של סביבה נאותה, בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, למניעה ולצמצום של מפגעים סביבתיים ובריאותיים, לשיפור איכות החיים והסביבה, למען הציבור ולמען הדורות הבאים.

המשרד להגנת הסביבה פועל מתוקף חוק זה וחוקים נוספים בכדי למנוע מפגעי אסבסט בישראל למעט בריאות הציבור.

לצורך כך מוגדר בחוק ובתקנות אופן הטיפול ודרישות המשרד לבדיקות תקופתיות וביצוע פעולות מתקנות.

צור עמנו קשר לפרטים נוספים ולביצוע בדיקות נדרשות לפי הרגולציה.