Skip links

תקן 5281

התו הירוק על פי תקן ישראלי 5281?

מטרתה של סדרת התקנים הישראלים ת"י 5281 לבניה בת קיימה(בניה ירוקה) לצמצם את השפעת הבניינים על הסביבה.

ניתן להחיל את סדרת התקנים הללו הן על בניינים חדשים והן על בניינים קיימים(משופצים) העומדים בדרישות ובקריטריונים ספציפיים.

בניינים העומדים בדרישות ובקריטריונים אלה מתועדים כמביינים בני-קיימא(בניינים ירוקים).

התעדה לפי תקני הסדרה יכולה להועיל הן ליזמים והן לצרכני הקצה. נותנת יתרון שיווקי ליזמים כיוון במבטיחה את איכותם של הפרויקטים שלהם ומשמשת מדד לאיכות של הבניין עבור הצרכנים.

התקן המשודרג נותן הגדרה ברורה למושג "מבנה ירוק" ומסביר מהם תשע הקריטריונים על פיהם ימדדו בניין חדש או משופץ:

  • אנרגיה – זהו החלק העיקרי והגדול ביותר של התקן, המהווה יותר משליש מהציון הכללי. סעיף זה בוחן את התפקוד האקלימי של מבנה ובודק האם הוא מתוכנן באופן המאפשר לו להיות חסכוני באנרגיה. בין היתר הוא בודק את מידת בידוד המבנה, יצירת תנאי טמפרטורה המתאימים לנוחות המשתמש, תאורה טבעית מספקת, אמצעי חימום מים, אנרגיות מתחדשות ועוד.
  • קרקע – כיצד נעשה שימוש יעיל בקרקע, בנייה בהתאם לתוואי הקרקע הטבעית, שיקום נופי, אי פגיעה בבתי גידול, שימוש בצמחייה חסכונית במים ועוד.
  • מים, שפכים וניקוז – חלק זה מתייחס לחסכון וניהול מים בפרויקט – שימוש במי מזגנים, השקיה ואי פגיעה במערכות ניקוז קיימות. כך למשל, חסכון במים שפירים בבניין יניב עד 5.4 נקודות, ובגינה – עד 2.7 נקודות.
  • חומרים – שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים, מקומיים ובעלי תו ירוק.
  • בריאות ורווחה – אוורור, איכות האוויר במבנה, רעש וקרינה, שליטת המשתמש בתאורה ובטמפרטורה.
  • פסולת – עד כמה תתבצע הפרדת פסולת בבניין.
  • תחבורה – למשל נגישות לתחבורה חלופית והצבת מתקנים לאופניים.
  • ניהול אתר בנייה – ניהול סביבתי של אתר בנייה, שימוש חוזר בפסולת בנייה ועוד.
  • חדשנות – הצגת טכנולוגיות חדשניות ויצירתיות שמהוות ערך מוסף למבנה בהיבט הירוק.

עם עמידת הפרויקט בדירושת לשלב המקדמי כפי שמצוין בתקן. ינפיק המכון ללקוח אישור מקדמי אשר לעיתים מהווה תנאי לקבלת היתר בניה .