Skip links

שם הבדיקה: סקרי קרקעות מזוהמות

מטרת הבדיקה

תהליך סקירה ושיקום קרקע מבוצע לעיתים קרובות כחלק מהליכי התכנון או רישוי הבניה, כאשר מוגשת תכנית או מתקבלת בקשה להיתר בניה באזורים בהם התקיימו פעילויות העלולות לגרום לזיהום קרקע.

הטיפול באתר מזיהוי ראשוני ועד סיום טיפול על מנת לבצע סקירה וטיפול באופן שיטתי המניב מידע מקצועי ואמין, הדרישות המעוגנות בתנאי הרישיונות וההיתרים שניתנים על ידי גורמי המשרד מפנות להנחיות העדכניות המופיעות באתר המשרד.

כל מסמך שיגיש העוסק למשרד כחלק מהליך הסקירה והטיפול, ילווה באישור בכתב חתום על ידי בעל המקצוע שביצע את הסקירה כי ההליך בוצע בהתאם להנחיות.

אופן ביצוע הבדיקה

שלב א' – סקר היסטורי

סקר שמטרתו זיהוי מקורות אפשריים לזיהום של קרקע באתר הנבדק, בהווה ובעבר, לרבות מיקומם והיקפם, וזיהוי החומרים המזהמים שנעשה בהם שימוש, המבוסס על בדיקות באתר, במסמכים, ברישומים, בתמונות ובתיעוד אחר. בהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי יחל תהליך בחינה והערכה על פי מתודולוגית ה CSM ויוחלט לגבי הצורך בהמשך הסקירה בקרקע.

שלב ב' – סקר קרקע, גז קרקע ומים

סקר שמטרתו איתור ומיפוי של זיהום קרקע באתר הנבדק, בין השאר על ידי לקיחת דגימות קרקע, גז קרקע, מים.

איך להתכונן לבדיקה

סקר שמטרתו זיהוי מקורות אפשריים לזיהום של קרקע באתר הנבדק, בהווה ובעבר, לרבות מיקומם והיקפם, וזיהוי החומרים המזהמים שנעשה בהם שימוש, המבוסס על בדיקות באתר, במסמכים, ברישומים, בתמונות ובתיעוד אחר. בהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי יחל תהליך בחינה והערכה על פי מתודולוגית ה CSM ויוחלט לגבי הצורך בהמשך הסקירה בקרקע.

 

עלות הבדיקה

מחיר בדיקת סקרי קרקעות מזוהמות נע בין 20,000 ל 40,000 תלוי בגודל השטח ופרמטים נוספים כמו מיקום וכו'

http://www.youtube.com/watch?v=qNx7USYwoCo slide1workerHeaderfullone

תמונות וסרטונים

קטגוריה:

בדיקות איכות הסביבה

 

תקנים רלוונטיים

  • תקן 5281
  • תקן 5280
  • LEED

מי נדרש לבדיקה?

יזמים בעלי קרקעות המתכננים ליזום הקמת מבנה על הקרקע

 

צור קשר להזמנות ופרטים

צור קשר עמוד בדיקה

Sending

בדיקות נוספות בתחום